Các giá trị cốt lõi

Các giá trị cốt lõi

17/10/2018 4:28:22 PM | 11707

Chuyên nghiệp

Tạo ra giá trị đích thực cho khách hàng. Xây dựng sự phát triển bền vững cho Công ty thông qua hợp tác cùng có lợi và tôn trọng lợi ích chung.

Chính trực 
Liêm chính, trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.

Tuân thủ 
Tuân thủ luật pháp, quy tắc ứng xử và các quy chế, chính sách, quy định của Công ty.

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Bắc

(Kinh doanh)

Miền Trung

(Kinh doanh)

Miền Nam

Kinh doanh