Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

17/10/2018 4:20:22 PM | 3638

1. Sơ đồ tổ chức:

Sơ đồ tổ chức
2. Nhân sự chủ chốt:

 • Trần Đức Nghĩa. Giám đốc
  • Executive MBA, University of Hawai’i
  • 25 kinh nghiệm trong lĩnh vực giao nhận
 • Dương Lạc An, Phó Giám đốc
  • Executive MBA, Viện Công nghệ châu Á
  • 15 kinh nghiệm trong lĩnh vực giao nhận
 • Đinh Phạm Tri
  • MBA, Northern Arizona University
  • 23 kinh nghiệm trong lĩnh vực giao nhận

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Mr Đức

(Kinh doanh)

Sale 2

(Kinh doanh)