fiata
viffas

Các giá trị cốt lõi

Chuyên nghiệp
Hướng đến khách hàng bằng việc tạo ra giá trị đích thực. Xây dựng lợi ích bền vững cho Công ty bằng các giải pháp và đảm bảo lợi ích cho đối tác thông qua hợp tác cùng có lợi.

Chính trực
Liêm chính, trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.

Tuân thủ
Tuân thủ luật pháp, quy tắc ứng xử và các quy chế, chính sách, quy định của Công ty.

 

 

 

DELTA INTERNATIONAL CO., LTD.

Tầng 14, tòa nhà Zodiac, đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84) 4 3556 3356 Fax (84) 4 3556 3369 Email: info@delta.com.vn Website: www.delta.com.vn

Copyright © 2013 by Delta International Co., Ltd. All rights reserved.